دفتر موقوفه نصیرالملک: شـیراز/ میدان گلستان/ بلوار هفت تنان / جنب بانک تجارت/ساختمان مهـر
تلفن: 37301404 (071)

مسجد نصیرالملک: شـیـراز/ خیـابـان لطـفعـلی خــان زنــد محـله گودعربان/ انتهای کوچه نصـیرالملک
تلفن: 32241661 (071)