تماس با ما

نشانی

دفتر موقوفه نصیرالملک:
شـیـراز/ میـدان گلستان/ بلـوار هفـت تنان/جنـب بـانـک سینا/سـاختمـان مـهــر
تلفن: 37301404

مسـجـد نصیرالملک:
شـیـراز/ خیـابـان لطـفعـلی خــان زنــد محـله گودعربان/ انتهای کوچه نصـیرالملک
تلفن: 32241661