تصویر مسجد نصیرالملک شیراز روی جلد کتاب ” عجایب دست ساز دنیا” قرار گرفت.

نویسنده در مقدمه کتاب می نویسد: خواندن این کتاب مانند سفر به جهان و نه تنها در زمان حال، بلکه در زمان گذشته است.

زیرا ریشه شگفتی های بسیاری در دوران باستان نهفته است.

نویسنده این کتاب: Dan Cruickshank

انتشارات: DK (October 3, 2019)

نصیرالملک